Menshälsa

Genom att bidra till en jämlik och hållbar menshygien för alla som menstruerar, möjliggörs menshälsa. Då det saknas konsensus kring hur vi förstår hållbarhetsbegreppen väljer vi att betona jämlikhet i vår vision, för att vara säkra på att vårt budskap når fram. Spacerpad är ett mensskydd som fungerar lika bra för den socioekonomiskt svaga kvinnan/menstrueraren, som för den socioekonomiskt starka. Därtill är produkten hållfast över tid vilket gör lösningen ekonomiskt och miljömässigt försvarbar. 

Menshälsa definieras av en expertgrupp inom området1 som: ”… ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller funktionsnedsättning, i relation till menstruationscykeln”. Definitionen är i direkt linje med WHO:s definition av hälsa från 1948.

Hälsa kan även betraktas som en balans mellan vad människan vill och kan, eller handlingskraft att realisera sina mål2. Att uppleva menshälsa kan då innebära att menstruation möjliggör – och inte hindrar oss – från att förverkliga våra drömmar!

  1. Hennegan, Julie, Winkler, Inga T., Nobel, Chris, Keiser, Danielle, Hampton, Janie, Larsson, Gerda, Chandra-Mouli, Venkatraman, Plesons, Marina & Mahon, Thérèse (2021) Menstrual health: a definition for policy, practice, and research, Sexual and Reproductive Health Matters, 29:1, 31-38, DOI: 10.1080/26410397.2021.1911618 
  2. Nordenfelt, Lennart (1991). Livskvalitet och hälsa: teori & kritik. 1. uppl. Solna: Almqvist & Wiksell